http://www.transmedic.sk

O spoločnosti PDF Tlačiť Email

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. je veľkodistribúcia liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a kozmetických výrobkov a s tým súvisiacich služieb v oblasti registrácií liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov, plnenia oznamovacích povinností v oblasti kozmetických výrobkov, ako aj dohľadu nad liekmi.

Za 19 rokov pôsobenia na trhu sa spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. dynamicky rozvíja tak personálne, ako aj materiálno-technicky a darí sa jej dosahovať významné postavenie nielen v tuzemsku, ale aj v ďalších európskych štátoch.

Image


Neustále presadzujeme dobré meno našej spoločnosti, ktoré sme si poskytovanými činnosťami vybudovali, chceme ho neustále udržiavať v povedomí našich zákazníkov a širokej verejnosti. Zároveň sa budeme aj v budúcnosti snažiť rozvíjať svoje aktivity hlavne smerom k spokojnosti zákazníka.

Spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. bol udelený certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015.